Meldcode

Op Tamboerijn werken wij met de meldcode. Dit is een stappenplan dat ingezet wordt bij een vermoeden van kindermishandeling. Het kan een vermoeden van huiselijk geweld betreffen, maar ook van kindermishandeling of misbruik door collega's of grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling.

Vierogen beleid

Elk kinderdagverblijf moet voldoen aan het vierogenprincipe. Dit betekent dat er altijd een tweede volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de groepsleiding. In overleg met de oudercommissie zijn we tot de volgende maatregelen gekomen.

Altijd een tweede volwassene op de groep is niet haalbaar, en het permanent werken met camera's in alle ruimtes vond de oudercommissie niet wenselijk.

Algemene Voorwaarden

Kinderopvang Tamboerijn gebruikt de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang 2016 als basis voor de overeenkomst met de ouders. Daarnaast gelden de specifieke afspraken en regelingen die zijn vastgelegd in het informatieboekje voor ouders. Dit boekje wordt bij het kennismakingsgesprek gesprek verstrekt.

Klachtenprocedure

Bij een klacht vragen wij ouders om eerst contact op te nemen met degene tot wie de klacht zich richt. Dat zal meestal de onderneemster zijn. Wij staan open voor klachten en suggesties voor verbeteringen. Tot nu toe hebben de onderneemster en de ouders in een open gesprek altijd een oplossing gevonden. In aanvulling hierop wordt elke suggestie of klacht vastgelegd op een verbeterformulier. U kunt zich ook wenden tot de geschillencommissie.

Deze commissie is er voor ouders én voor oudercommissies. De geschillencommissie heeft een voorportaal, het klachtenloket. Dat is er voor ouders, oudercommissies en ook voor houders van een kinderdagverblijf. In het geval van onenigheid kan de geschillencommissie informatie, advies en bemiddeling bieden.
Bij het klachtenloket kan een formele klacht worden ingediend. Contactgegevens Klachtenloket Geschillencommissie Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ of telefonisch: 070-3105310

Privacy Verklaring

Bij Kinderopvang Tamboerijn zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ons Privacy Reglement is een intern document, waarin de eisen uit de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” zijn vertaald naar naar het Privacy- en Veiligheidsbeleid en de werkwijze binnen onze organisatie met betrekking tot vertrouwelijke persoonsgegevens.
Voor externe publicatie hebben we een Privacy Verklaring, die u hier kunt downloaden.
Kinderopvang Taboerijn gebruikt geen cookies op haar website.