Communicatie

Om optimaal zorg te kunnen dragen voor ieder kind is communicatie met de ouders noodzakelijk. Als aanvulling op de mondelinge overdracht bij de haal- en brengmomenten maken we gebruik van communicatieschriftjes. Daarin schrijven we minstens één keer per week een verslagje over de gebeurtenissen van het kind op Tamboerijn. Minstens één keer per jaar maken we een observatie van elk kind. U bent van harte welkom om een gesprek met ons te hebben naar aanleiding van deze observatie. Ook als er vragen of zorgen zijn, kunt u altijd voor een gesprek bij ons terecht.

Om ouders te informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen op Tamboerijn brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit.

Oudercommissie

Kinderopvang Tamboerijn heeft een oudercommissie. De oudercommissie vergadert minstens drie keer per jaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken als openingstijden, tarieven, voeding, veiligheid en pedagogisch beleid. Als ouders iets in de vergadering willen laten bespreken kunnen ze contact opnemen met de leden van de oudercommissie.

Notulen van de meest recente oudercommissievergaderingen:

Nieuwsbrieven van het laatste jaar

Klachtenregelement en - verslag 2023

Kinderopvang Tamboerijn heeft in het kader van de Wet kinderopvang een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders, zowel t.a.v. de afgesloten overeenkomst als t.a.v. gedragingen van de houdster of andere medewerkers van Kinderopvang Tamboerijn. Ook de oudercommissie kan een klacht indienen t.a.v. de toepassing van het adviesrecht.

De Geschillencommissie stuurt jaarlijks bericht over het aantal binnengekomen en lopende geschillen. Evenals in alle voorgaande jaren heeft Kinderopvang Tamboerijn ook voor het jaar 2022 een geschillenvrij brief ontvangen. Deze is als bijlage opgenomen in het Klachtenverslag 2023.

Het Klachtenregelement en - verslag 2023 vindt u hier.