Pedagogisch beleid

Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind te volgen. Wij sluiten hierop aan met verrijkende ervaringen en activiteiten. Wij doen dit door een respectvolle, ruimtelijke, individuele en positieve benadering.

Een respectvolle benadering

Wij accepteren het kind zoals het is. We hebben oog voor de eigenheid van het kind, en wij proberen de kinderen te benaderen vanuit hun belevingswereld. We nemen de kinderen serieus, luisteren naar ze en gaan in op wat ze aangeven.
Uiteraard leren kinderen daarnaast hoe ze met elkaar moeten omgaan en welk gedrag wel of niet acceptabel is. Maar voordat we dat doen erkennen we de gevoelens van het kind. We wijzen niet het kind zelf of zijn/haar gevoelens af. Deze respectvolle houding strekt zich ook uit naar de omgang met ouders, elkaar en de wereld om ons heen.

Een ruimtelijke benadering

Ruimte bieden we in letterlijke zin, door verschillende speelplekken te creëren, door er op toe te zien dat een kind ongestoord en geconcentreerd kan spelen. We bieden ruimte om samen te spelen. We gaan dagelijks samen naar buiten. Ruimte bieden we ook in psychische zin, door kinderen de ruimte te geven zelf dingen te ontdekken en door ze nieuwe ervaringen te laten opdoen, die passen bij hun ontwikkeling. We bieden ruimte om met elkaar te spelen en zo nieuwe vriendjes te maken.
Wij proberen, kijkend naar het kind, steeds weer opnieuw een afweging te maken: laat ik het kind zijn gang gaan, of is er hulp nodig? Zo leren de kinderen op hun eigen oordeel te vertrouwen. Bij creatieve activiteiten geven we de ruimte, door materialen aan te bieden, zonder dat vaststaat "wat het moet worden". Zo kunnen kinderen zelf gaan ontdekken en hun eigen creativiteit ontwikkelen.

Een individuele benadering

Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Door goed te observeren proberen we zoveel mogelijk in te springen op wat elk kind nodig heeft en plezierig vindt. In de huiselijke sfeer van kinderopvang Tamboerijn is het ook echt mogelijk om hier gestalte aan te geven. Groepsleiding en kinderen hebben regelmatig één-op-één contact.
Kinderen spelen van nature graag samen. Ze leren van hun leeftijdgenootjes. Hier bieden we alle gelegenheid voor. We kijken goed naar elk kind en bieden ondersteuning bij hun samenspel, waar dat nodig is.

Een positieve benadering

Een positief zelfbeeld is de basis van een gezonde ontwikkeling. Wij stellen ons de vraag: "Wat vraagt dit kind van mij als opvoeder in deze situatie?" Ook onaangepast gedrag zien we als signaal. Wij proberen hier op een positieve manier mee om te gaan. Wij bieden veiligheid, vertrouwen en ruimte. Wij gaan uit van de competentie van ieder kind. Ieder kind is op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo in staat om te leren.

Met deze vier benaderingen werken wij aan de emotionele veiligheid, de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen, en de overdracht van normen en waarden.

Wij streven ernaar om een veilige en vertrouwde omgeving te zijn voor kinderen. Een plek waar ze zich thuis voelen. Wij zijn van mening dat dit het beste gaat als kinderen minimaal twee dagen per week komen. Want dan leren ze de omgeving, de groepsleiding en elkaar goed kennen.

Op Tamboerijn ligt een uitvoerige versie van het pedagogisch beleid ter inzage.